Birdie - Golf Courses in Singapore

Hello!

Register Login

Tournament Player List

Tournament:   OB Burapha Mon 24 Sep 2018
Course:   Burapha — Burapha Course C&D
Round:   1 — Monday 24-09-2018

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1001624 Peter Stonebridge 21.3 25 White
09:30
1 1001634 James Brackett 5.7 7 White
09:30
1 1010914 John Fitzgerald 21.2 24 White
09:30

2 1001935 Brad Jordison 7.6 9 White
09:37
2 1001862 David Atkinson 14.9 17 White
09:37
2 1006242 Stuart Sinfield 3.8 4 White
09:37
2 1001810 Peter Nixon 6.9 8 White
09:37

3 1001641 Per Loevgren 16.5 19 White
09:44
3 1002173 Allan Robartson 23.2 27 White
09:44
3 1002653 Willy Van heetvelde 15.6 18 White
09:44
3 1001818 Edwin Turner 26.5 30 White
09:44

4 1003176 Don Smalley 17.0 20 White
09:51
4 1002152 Ken Price 10.1 12 White
09:51
4 1000115 John Fenwick 18.8 22 White
09:51
4 1001734 Kim Danboise 10.1 12 White
09:51

5 1008242 Dion Lane 13.1 15 White
09:58
5 1003268 Carl Thompson 28.7 33 White
09:58
5 1001750 Stefan Hoge 16.5 19 White
09:58
5 1001896 Andrew Makara 24.2 28 White
09:58

6 1004811 Manny Deftereos 12.1 14 White
10:05
6 1005733 Alan White 15.3 18 White
10:05
6 1005325 Howard Moore 11.1 13 White
10:05
6 1004431 Jack Slowiak 15.2 17 White
10:05